This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start Konkursy ofert

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1369
Odsłon : 979666

Konkursy ofert
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Drukuj

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza konkurs ofert na wyłonienie podmiotów, które przejmą udzielanie świadczeń zdrowotnych po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu.

 

I etap postępowania konkursowego będzie polegał na analizie dokumentacji złożonej przez oferentów. Podmioty, które złożą kompletne oferty zostaną w razie konieczności zaproszone do etapu II, tj. rozmowy z Komisją Konkursową.

Minimalna stawka czynszu, wskazana w ogłoszeniu dotyczy lokalu, w którym prowadzony jest obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Podmiot wyłoniony w wyniku konkursu po podpisaniu z Gminą odpowiedniej umowy będącej efektem konkursu:

1. Przejmie z dniem 1 grudnia 2012 r. realizację zadań wynikających z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartej między Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z przedmiotową umową, oferent może się zapoznać w siedzibie SP ZOZ w Starym Lubotyniu.

2. Zawrze w terminie do dnia 30.11.2012 r. umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat, która będzie wykorzystywana w celu prowadzenia działalności leczniczej;

3. Przejmie w trybie art.231 Kodeksu Pracy wszystkich pracowników pozostających w stosunku pracy w chwili przejęcia SPZOZ.

Ogłaszający konkurs ustala następujące wymogi i zakres przedmiotowy składanej oferty, która powinna zawierać:

1. Propozycję w zakresie dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są budynki zajmowane obecnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz ze wskazaniem czy propozycja dotyczy całości nieruchomości czy tez jej części (powierzchnia) oraz oferowanej stawki czynszu,

2. Wypis z właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą sporządzenia oferty, w przypadku podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych,

3. Datę sporządzenia oferty;

4. Informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie prowadzenia działalności świadczenia usług medycznych w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wcześniej z Kasą Chorych;

5. Informację o ukończonych kursach, szkoleniach, doświadczeniu zawodowym w zakresie zarządzania w służbie zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi (świadectwa pracy, referencje, certyfikaty itp.);

6. Dokument potwierdzający prowadzenie zakładu opieki zdrowotnej ewentualnie deklaracja utworzenia zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu prowadzącego działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

7. Propozycję przejęcia świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniającą funkcjonowanie praktyki w sposób ciągły, uwzględniając w szczególności interes pacjenta;

8. Oświadczenie — deklaracja oferenta o prowadzeniu na rzecz społeczności Gminy Stary Lubotyń działalności przede wszystkim na rzecz osób objętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń zawierane z NFZ, jego następcą prawnym lub innym płatnikiem tych świadczeń;

9. Oświadczenie — zobowiązanie oferenta o zapewnieniu kontynuacji udzielania przez oferenta świadczeń zdrowotnych w zakresie i specjalnościach realizowanych dotychczas przez  SPZOZ, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości przez cały okres trwania umowy pod rygorem rozwiązania umowy bez zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych i zwrotu przedmiotu umowy dzierżawy Organizatorowi konkursu;

10. Oświadczanie o zobowiązaniu się do utrzymania ciągłości działalności tj. nieprzekazywania praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na inny podmiot w czasie trwania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy bez zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych i zwrotu przedmiotu umowy dzierżawy Organizatorowi konkursu;

11. Koncepcję dotyczącą funkcjonowania placówki utworzonej w miejsce przewidzianego do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na co najmniej najbliższe 10 lat wraz z deklarowaną wielkością nakładów na modernizację i rozbudowę oraz doposażenie, zakresem oferowanych usług specjalistycznych, planowanymi działaniami profilaktycznymi, czasem pracy, planowanym zatrudnieniem. Przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany do przedłożenia harmonogramu realizacji koncepcji, który będzie załącznikiem do umowy dzierżawy;

12. Oświadczenie o zobowiązaniu się do odkupienia materiałów jednorazowego użytku oraz leków, właściwych do charakteru prowadzonej działalności, znajdujących się na stanie SPZOZ po cenach ewidencyjnych, nie później niż z dniem przejęcia zadań;

13. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu dzierżawy i akceptacji bez zastrzeżeń warunków dzierżawy określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w zakresie przedmiotowego konkursu w terminie wskazanym przez organizującego konkurs, nie później niż do dnia 30.11.2012 r. i pokrycia wszystkich kosztów zawarcia tej umowy;

14. Oświadczenia oferenta o otrzymaniu wszystkich informacji o przewidzianym do likwidacji SPZOZ, którego dotyczy jego oferta, koniecznych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty oraz o zobowiązaniu do dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wykorzystaniu udostępnianych informacji wyłącznie do celów ofertowych w niniejszym konkursie;

15. Oświadczenie oferenta o przejęciu po zlikwidowanym SPZOZ, którego dotyczy oferta, dokumentacji medycznej, przechowywaniu jej i udostępnianiu na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa;

16. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do przejęcia pracowników SPZOZ, którego dotyczy oferta na podstawie art. 231 KP zatrudnionych wg stanu na dzień przejęcia i realizowaniu wszystkich zobowiązań, jakie wynikają ze stosunku pracy za okres od daty przejęcia tych pracowników;

17. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do utrzymywania przez cały okres dzierżawy standardów pomieszczeń i sprzętu określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158);

18. Wypełnioną tabelę stanowiącą załącznik do ogłoszenia o konkursie;

19. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków konkursu oraz o wyrażeniu zgody na związanie ofertą do 31.12.2012 r.;

Ponadto uczestnicy konkursu mogą złożyć ofertę  zakupu lub dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego, którymi dysponuje obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1. Przedłożona koncepcja dotycząca funkcjonowania placówki, a w szczególności: czas pracy Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz sposób zapewnienia całodobowej opieki medycznej w dni wolne, niedziele i święta, zakres oferowanych usług podstawowych i specjalistycznych, deklarowana wielkość nakładów na modernizację i rozbudowę oraz doposażenie, zakres oferowanych usług specjalistycznych i programów profilaktycznych,

2. Posiadane doświadczenie w działalności w zakresie świadczenia usług medycznych w ramach umowy z NFZ lub odpowiednikiem tej instytucji,

3. Posiadane doświadczenie w pracy w służbie zdrowia na stanowisku kierowniczym,

4. Posiadanie certyfikatów w zakresie zarządzania jakością w służbie zdrowia,

5. Zaproponowana kwota miesięcznego czynszu netto za dzierżawę nieruchomości zabudowanej,

6. Propozycja w zakresie dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowany jest budynek zajmowany obecnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość  kierowania dodatkowych pytań do oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych przy ocenie składanych ofert.

Do stawek czynszu dzierżawnego, zaoferowanego przez pomiot, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w ustawowo obowiązującej stawce.

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Nie ma możliwości poddzierżawiania, podnajmowania ani bezpłatnego udostępniania dzierżawionej nieruchomości bez zgody właściciela.

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn aż do dnia podpisania umowy dzierżawy, w szczególności w przypadku decyzji organu tworzącego o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Brak realizacji harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy jak również brak ważnego kontraktu z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będzie skutkował rozwiązaniem umowy bez zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych i zwrotem przedmiotu umowy.

 

Oferta podmiotu powinna być złożona w zamkniętej kopercie i  powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Wszystkie strony oferty konkursowej wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować, włożyć do jednej koperty, kopertę zakleić i opatrzyć napisem; ,,Konkurs na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu"

 

Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do drugiego etapu postępowania.

W przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku gdy jedna oferta składana jest przez dwie osoby lub więcej, wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być

podpisane przez każdą z tych osób lub powinno być dołączone pełnomocnictwo w formie wskazanej powyżej.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu w dniu 17 września 2012 r.

Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z oferentami są:

- w zakresie spraw dotyczących nieruchomości — P. Wiesława Pędzich tel. 29 6446422 wew.104,

- w pozostałym zakresie – Sekretarz Gminy – Andrzej Podrez tel. 29 646-64-22 wew. 102

Oferty wiążą oferentów do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Oferent

Minimalna stawka miesięcznego czynszu netto

Oferowana stawka miesięcznego czynszu netto

 

 

15 zł/ m2

 

 

 

……………………………..

Podpis oferenta

Wytworzył: Andrzej Podrez
Data informacji: 2012-09-03 19:04:54
Opublikował: Andrzej Podrez
Data publikacji: 2012-09-03 21:17:16
Odsłon: 1037
Dziennik zmian
 


Strona korzysta z "ciasteczek" do statystyk i personalizacji strony. Jesli chcesz sie dowiedziec wiecej, zobacz nasze zasady bezpieczenstwa.

Akceptuje ciasteczka na tych stronach.
Pliki cookies na naszych stronach